Skip to main content

Assoziierte Professur

Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Qualitative Forschungsmethoden

JProf. Dr. Christine Demmer

AG 9 Medienpädagogik, Forschungsmethoden, Jugendforschung, Universität Bielefeld

JProf. Dr. Christine Demmer

JProf. Dr. Christine Demmer

Universität Bielefeld
Universitätsstraße 25
33501 Bielefeld

Telefon
0521/1062558